Slovníček pojmů

Příspěvky a dávky

 • Je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb.
 • Výše finančního příspěvku se odvíjí od toho, jak moc potřebuje senior pomoc někoho jiného.
 • Existují čtyři stupně závislosti:
  • stupeň I (lehká závislost), výše měsíčního příspěvku je 880 Kč
  • stupeň II (středně těžká závislost), výše měsíčního příspěvku je 4 400 Kč
  • stupeň III (těžká závislost), výše měsíčního příspěvku je 12 800 Kč.
  • stupeň IV (úplná závislost), výše měsíčního příspěvku je 19 200 Kč.
 • Příspěvek vyřizují úřady práce v místě trvalého bydliště seniora.
 • O příspěvek žádá osoba, která pomoc potřebuje.

Více informací zde: https://www.uradprace.cz/prispevek-na-peci

Anebo v naší rubrice: Co dělat když

Nebo v našem rozhovoru: Na úřady se choďte ptát, třeba i opakovaně

 • Je dávka pro osoby se zdravotním postižením starší 1 roku, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P.
 • Žadatel o dávku se musí opakovaně v kalendářním měsíci dopravovat (veřejnou dopravou, sám řídit apod.) nebo být dopravován (příbuznými, známými, taxi apod.) za úhradu a dále mu nesmí být poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách.
 • Vyřizuje ho úřad práce.
 • Jedná se o pomůcky, které odstraňují nebo pomáhají překonávat bariéry v pohybu či komunikaci.
 • O pomůcku musíte požádat na speciálním tiskopisu a pomůcka musí být ve výčtu v příloze vyhlášky č. 388/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
 • Kromě vyšetření zdravotního stavu a dalších náležitostí žádosti se dokládá výše příjmu žadatele a doklad potvrzující cenu pomůcky.
 • U některých pomůcek je zapotřebí předložit nabídku od více soutěžících firem.
 • Vyřizuje ho úřad práce.

Více informací: https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-zvlastni-pomucku

 • Existuje několik typů průkazu dle stupně zdravotního postižení. Každý z průkazů poskytuje jeho držiteli určité výhody.
  • Průkaz s označením TP (těžké postižení)
  • Průkaz s označením ZTP (zvlášť těžké postižení)
  • Průkaz s označením ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem)
 • Žádosti o průkazy OZP se podávají na úřadu práce dle místa trvalého bydliště žadatele.
 • Je finanční příspěvek, jehož posláním je pomoci rodinám překlenout nepříznivou situaci spojenou s náhlou potřebou poskytovat celodenní péči blízkému po hospitalizaci.
 • Žádost o dávku lze podat do 8 dnů po dni propuštění ošetřované osoby z hospitalizace.
 • Ošetřované osobě musí být vydáno rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, a to ošetřujícím lékařem zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči.
 • Maximálně lze ošetřovné čerpat 90 dnů.
 • Vyřizuje ho Česká správa sociálního zabezpečení

Více informací zde: https://www.cssz.cz/dlouhodobe-osetrovne

Sociální služby

 • Je poskytována v zařízení, kam klient přes den dochází.
 • Poskytuje pomoc v zařízeních sociálních služeb, kam se senior sám dopraví. Navštěvovat službu je možné zpravidla ve všedních dnech v předem stanovených otevíracích hodinách.
 • Jedná o službu pro seniory, kteří již nezvládnou být přes den sami doma.
 • Senioři mohou navštěvovat službu zpravidla v pracovní dny v rámci otevíracích hodin a pak se vrátí domů.
 • Tyto služby jsou proto určeny pro ty seniory, kteří jsou ještě alespoň částečně pohybliví a jsou schopni přepravy.
 • Cílem služby je umožnit klientům, aby prožili den plnohodnotně, zapojili se například do nabízených aktivit (trénování paměti, rehabilitace a další výchovné, vzdělávací, aktivizační, sociálně terapeutické činnosti) a byly v prostředí, které je uzpůsobené jejich potřebám.

Pracovníci služby mohou pomáhat klientům také s přípravou a podáváním stravy, braní léků dle rozpisu lékaře apod.

 • je celoroční pobytovou službou, která je určena pro ty seniory, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat doma, protože jim již nestačí péče rodiny ani terénní služby.
 • Poskytuje seniorům komplexní péči (stravu, úklid, praní, žehlení atd.) a pomoc při všech denních úkonech (hygiena, oblékání, stolování apod.), péči zdravotních sester a rehabilitaci. Jsou zde také zajištěny tzv. aktivizační služby (trénování paměti, výtvarné aktivity apod.).
 • Podobně jako u domova pro seniory se jedná o celoroční pobytovou službu, která je určena pro ty seniory, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat doma, protože jim již nestačí péče rodiny ani terénní služby.
 • Liší se však v tom, že je určen pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu onemocnění syndromem demence, Alzheimerovou chorobou, popř. jiné stabilizované duševní poruchy, či závislosti na návykových látkách. Personál by měl být speciálně vyškolen pro práci s těmito klienty.
 • Je zdravotně-sociální zařízení, které se věnuje péči o nevyléčitelně nemocné a umírající. Zahrnuje lékařskou i ošetřovatelskou péči, poradenství, psychologickou péči, duchovní doprovod a pomoc rodinám a blízkým nemocného.
 • Využívá se zde tzv. paliativní péče, která zmírňuje diskomfort spojený s nemocí a pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem a v rodinném kruhu poslední období života.
 • Existuje domácí hospic a lůžkový hospic.
 • Domácí hospic je terénní, poskytuje péči v domácím prostředí klienta. Zdravotní tým je k dispozici v pohotovostním režimu 24/7. Rodinu podporuje také sociální pracovník a psycholog.
 • Lůžkový hospic je pobytovou službou. Nemocný je ubytován trvale v zařízení.

Více o hospici v našem rozhovoru: Hospicová péče pomáhá zažívat lidskost a důstojnost do poslední chvíle života

 • Existuje terénní odlehčovací služba a pobytová odlehčovací služba
 • Domácí odlehčovací služba nabízí pomoc seniorovi v jeho domácnosti v čase, který si sám určí (může i několikrát za den). Na rozdíl od terénní pečovatelské služby je předpoklad, že pracovník odlehčovací služby tráví více času při poskytování péče jednomu klientovi (ne však v tak vysokém rozsahu jako u osobní asistence), navíc může působit i v aktivizaci seniorů a trávit s ním čas i venku.
 • Pobytová odlehčovací služba je pobytovou službu s komplexní péčí, která je ale časově omezena (většinou od 1 týdne do max. 3 měsíce). Je zaměřena na ty seniory, kterým jinak zajišťuje podporu a péči rodina, ale po přechodnou dobu tuto podporu není schopna zajistit (např. v době dovolené, nemoci, rekonstrukce bytu).
 • Nabízí pomoc klientovi v místě a čase, který si sám určí.
 • Na rozdíl od pečovatelské služby je s klientem tam, kde je potřeba (doma, ale i na chalupě, při pohybu venku, doprovodí na úřad apod.).
 • Služba není časově omezená a bývá zvykem, že na jednoho uživatele připadá jeden osobní asistent, který může trávit se seniorem celý den.
 • Rozsah a typ pomoci je na individuální dohodě. Asistent může pomáhat při zvládání běžných denních činností – pomoc s hygienou, zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ale i s kontaktem se společností – vyřizování osobních záležitostí, doprovázení na úřady, k lékaři, trávení volného času.
 • Asistent nedělá věci za vás, dělá je s vámi.
 • Osobní asistence se využívá, když je větší potřeba péče a asistent tráví s klientem více času.
 • Sociální pracovník přijede k seniorovi domů a pomáhá s různými činnostmi podle individuálních potřeb.
 • Sami si vyberete a nasmlouváte o co máte zájem.
 • Může pomoci s běžnými denními činnostmi – hygiena; dovoz jídla nebo pomoc při jeho přípravě; pomoc s běžnými pracemi k udržování domácnosti – obstarávaní nákupů, praní prádla; zajišťování podání léků; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc s vyřizováním záležitostí, psaní dopisů apod.) a provádění dohledu. Nabízí také trénování paměti.
 • Služba se poskytuje v předem vymezeném čase, pečovatelky se mohou střídat.
 • Je poskytována v pobytovém zařízení, kde je klient trvale ubytován.
 • Je poskytována v domácím prostředí klienta, sociální pracovníci dojíždí za klientem domů.
 • je určena pro seniory, kteří žijí sami a existuje u nich obava z ohrožení zdraví nebo života.
 • Senior má buď přímo u sebe zařízení, které se po stisknutí tlačítka spojí s dispečinkem a umožní mu komunikaci s pracovníky anebo je v domácnosti nainstalované zařízení, které umí například vyhodnotit, že se v bytě delší dobu nikdo nepohyboval a automaticky se spojí s dispečinkem.
 • Pokud se senior ocitne v krizové situaci, jako je například pád, nevolnost, náhlé zhoršení zdravotního stavu apod., může se ihned spojit s nonstop dispečinkem, který je k dispozici nepřetržitě 24 hodin. Pracovníci dispečinku okamžitě vyhodnotí situaci a zajistí potřebnou pomoc. Mohou kontaktovat rodinu, blízké osoby, obvodního lékaře, záchrannou službu, hasiče, policii apod.

Další služby

 • Jedná se o péči, kterou poskytují kvalifikované zdravotní sestry. Ty za klientem přijdou domů a mohou podle potřeb ošetřovat proleženiny, aplikovat inzulín, podávat léky, ošetřovat rány, nacvičovat chůzi s chodítkem či berlemi, cévkovat, odebírat vzorky pro vyšetření apod.
 • Služba bývá hrazena ze zdravotního pojištění.
 • Jsou označovány také jako domy s byty zvláštního určení. Nejedná se o zvláštní typ sociální služby.
 • Jsou to vlastně byty pro seniory s možností využití pečovatelské služby (např. pro pomoc s hygienou, úklidem, dovážkou jídla), která ale není dostupná stále. Služba funguje v občasném režimu nastaveném dle dohody seniora a poskytovatele.
 • Byty jsou určeny pro ty seniory, kteří nepotřebují komplexní péči a jsou ještě relativně soběstační.
 • Ubytování je poskytováno na základě nájemní smlouvy pro konkrétní ubytovací jednotku.
 • Jsou určené zejména pro doléčování pacientů, pro které už další pobyt na „akutním“ lůžku v nemocnici není žádným přínosem.
 • O přijetí může zažádat pacient sám, jeho rodina, praktický lékař či nemocnice, kde je pacient hospitalizován.
 • Pobyt v léčebně dlouhodobě nemocných bývá ohraničován dobou 3 měsíce.
 • Jedná se o tiskopis určený lidem staršího věku, především pak těm, kteří žijí osamoceně. Tato karta poslouží ve chvíli, kdy senior bude potřebovat rychlou pomoc ze strany zdravotníků, ale také policistů, hasičů či strážníků.
 • V kartě pracovníci IZS (integrovaného záchranného systému) získají všechny důležité informace.
 • Do tiskopisu se vyplní údaje týkající se zdravotního stavu, např. jaké senior bere léky, kdy a s čím byl hospitalizován a také například jaké má alergie či jaká absolvoval očkování. Můžete také vypsat jméno praktického lékaře.
 • Tiskopis obsahuje také kolonku, do které můžete vyplnit kontaktní údaje až na tři na blízké osoby.

Formulář ke stažení a následnému vyplnění v PC: ZDE

Formulář ke stažení a ručnímu vyplnění: ZDE

Seniorská obálka mini: ZDE

Typy péče

 • Zajišťují ji zpravidla sociální služby.
 • Zajišťují ji rodinní příslušníci, jiné blízké osoby či známí.
 • Péče poskytuje podporu pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu. Péče je poskytována také rodině a přátelům pacienta.
 • Hlavním cílem je zachovat důstojnost nemocného a udržet jeho kvalitu života až do konce. Její součástí je vstřícná, otevřená a empatická komunikace s pacientem a rodinou, kteří se zásadním způsobem podílí na tvorbě plánu péče.

Více o paliativní péči v našem rozhovoru: Hospicová péče pomáhá zažívat lidskost a důstojnost do poslední chvíle života

 • Kromě termínu respitní péče se můžete také setkat s pojmenováním odlehčovací služba neboli podpora pečujících.
 • Jedná se o sociální služby, jejichž hlavním cílem je pomoci odlehčit domácím pečovatelům. Umožnit jim, aby měli čas zařídit si své osobní záležitosti, odpočinout si anebo najít vhodný způsob, jak se o nemohoucího člena rodiny postarat.
 • Dalším cílem služeb je zlepšit klientovu soběstačnost a samostatnost, aktivizovat ho a podporovat, aby vytvářel a udržoval sociální vazby například s jeho vrstevníky.