Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné je finanční příspěvek, jehož posláním je pomoci rodinám překlenout nepříznivou situaci spojenou s náhlou potřebou poskytovat celodenní péči blízkému po hospitalizaci.

Hospitalizace musí trvat minimálně 4 po sobě jdoucí kalendářní dny (počítá se i první a poslední den hospitalizace). A po propuštění z nemocnice se předpokládá, že bude nezbytné poskytovat dlouhodobou péči po dobu dalších alespoň 30 kalendářních dnů. 

Žádost o dávku lze podat do 8 dnů po dni propuštění ošetřované osoby z hospitalizace. 

 

Ošetřované osobě musí být vydáno rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, a to ošetřujícím lékařem zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči.

Maximálně lze ošetřovné čerpat 90 dnů.

Okruh osob, kterým může za splnění podmínek vzniknout nárok na dlouhodobé ošetřovné z důvodu poskytování dlouhodobé péče je poměrně široký. Mohou jimi být příbuzní (např. manželka, dospělý potomek, tchyně, švagr, neteř nebo snacha apod.) osoby vyžadující dlouhodobou péči. Dále to také může být druh nebo družka ošetřované osoby anebo osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti. U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu s osobou, které je poskytována celodenní péče.

Více informací na:

https://www.cssz.cz/dlouhodobe-osetrovne

Ombudsman – Dlouhodobé ošetřovné

Ministerstvo práce a sociálních věcí
– Česká správa sociálního zabezpečení