Paliativní péče: pomoc při zvládání nevyléčitelné nemoci

Paliativní péče poskytuje podporu pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu. Péče je poskytována také rodině a přátelům pacienta.

Co znamená paliativní péče

Hlavním cílem je zachovat důstojnost nemocného a udržet jeho kvalitu života až do konce. Její součástí je vstřícná, otevřená a empatická komunikace s pacientem a rodinou, kteří se zásadním způsobem podílí na tvorbě plánu péče.1 Snahou je nevytrhávat nemocného z jeho rodinných vazeb a zajistit mu prožití zbytku života v přívětivém a důstojném prostředí. Doba paliativní péče není časově omezena.

Vyrovnávání se s nevyléčitelnou nemocí, s umíráním a truchlením představuje velmi náročnou situaci jak pro samotného nemocného, tak pro jeho nejbližší okolí. Paliativní péče dokáže tišit nejen bolesti a další průvodní jevy nemoci, ale také mírnit duševní utrpení a stres. Věnuje se jak praktickým aspektům péče, tak zvládání psychických, sociálních a existenciálních obtíží.2

Vychází z individuálních potřeb a přání pacienta a jeho rodiny. Je založena na celostním pohledu na nemocného – snoubí v sobě jak lékařské, tak psychologické, sociální, existenciální a spirituální aspekty. Paliativní péče pomáhá řešit celou škálu potřeb: fyzických (bolest, dušnost, zvracení, mobilizace pacienta, rehabilitace), psychických (úzkost, deprese, truchlení), sociálních (ekonomická situace rodiny, socializace pacienta) a duchovních (problematika naděje, filozofické otázky týkající se života a smrti).3

Ošetřování proto poskytuje celý tým odborníků – lékař, zdravotní sestra, rehabilitační pracovník, sociální pracovník, psycholog, případně odlehčovací asistenti, dobrovolníci a duchovní. Jedná se o koordinovanou péči multidisciplinárního týmu, který spolupracuje s rodinou.4

Paliativní péči poskytují:

  • mobilní (domácí) hospice
  • lůžkové hospice
  • denních stacionáře paliativní péče (denní hospicový stacionář)
  • oddělení paliativní péče v rámci lůžkových zdravotnických zařízení (nemocnice, léčebny)
  • konziliární tým paliativní péče v rámci zdravotnických zařízení
  • poradny, tísňové linky

Co říkají výzkumy

Dle agentury STEM/MARK a Cesty domů jsou dvě třetiny lékařů a polovina české veřejnosti přesvědčeny, že o léčbě by v případě vážné nemoci měli rozhodovat společně. Naproti tomu čtvrtina pacientů zásadně neuvažuje o své roli a chce raději rozhodování nechávat na expertech. Tento postoj, jak výzkum ukazuje, je rozšířenější mezi starší generací.5

Jiné výzkumy ukazují6, že čím dříve je paliativní péče zahrnuta do péče o těžce nemocného pacienta, tím více z ní pacient i jeho rodina mají. Světová zdravotnická organizace považuje paliativní péči za jedno z klíčových odvětví a nezbytnou součást moderní medicíny.

1 Skála, B., Sláma, O., Vorlíček, J., Kabelka, L. 2011.  Paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci. Praha: Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře.
2 www.paliativnicentrum.cz
3 www.fnmotol.cz/prakticke-informace/
4 www.umirani.cz/rady-a-informace/
5 www.umirani.cz/data, Výzkumy veřejného mínění Umírání a péče o nevyléčitelné nemocné zadává Cesta domů a realizuje je výzkumná agentura STEM/MARK.
6 Temel, J. S. (2010): Early palliative care for patiens with metastatic non-small-cell lung cancer. In The New England Journal of Medicine. Vol. 363, No. 8.

Sendvičová generace

Přečtěte si více o tzv. "sendvičové generaci".