V této životní fázi je všeho moc

V dotazníkovém šetření jsme také zjišťovali, jaké překážky znesnadňují respondentům péči o seniora. Dotazovaní mohli vybírat z několika nabízených odpovědí a vybrat ty, které se jich týkají.

Graf: Jaké překážky vám znesnadňují péči o seniora?

Respondenti nejvíce bojují s únavou a vyčerpáním (34 odpovědí). Pro více jak polovinu je těžké skloubit péči o seniora a děti (27 odpovědí) a stejný počet nemá dostatek času na péči (27 odpovědí).

Dále jsme se respondentů ptali, jak často zažívají stres. Více než polovina zažívá stres každý den anebo několikrát do týdne.

Stres je způsobován nedostatkem času, mnoha povinnostmi, nejistotou, únavou, souběhem požadavků a také nepochopením ze strany okolí.

Jenže jak se dále ukázalo, je to právě čas pro sebe, který pečujícím pomáhá snižovat stres a cítit se lépe. Respondentům pomáhá také sport, setkávání s přáteli, odpočinek a v neposlední řadě to, když na povinnosti nejsou sami. Ale to všechno jsou bohužel věci, které se jim nedostávají.

Informace o dotazníkovém šetření

Online dotazníkové šetření probíhalo v rámci projektu Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby. Bylo realizované od dubna do srpna 2020.

Dotazník zjišťoval potřeby sendvičové generace. Byl určen pro osoby žijící v Brně, které pečují jednak o své děti mladší 18 let, a jednak nějak pečují i o své staré rodiče, anebo rodiče svého partnera či partnerky a k tomu všemu pracují.

Dotazník vyplnilo celkem 48 respondentů, 45 žen a 3 muži.